ALA 23.08.2021

Evenementer am Kader vum Welt-Alzheimerdag

D’ala invitéiert Iech dëst Joer erëm op säi Memory Walk. Säin 20. Memory Walk fir genau ze sinn. Dëse fënnt de 25. September 2021 an der Stad statt.

De Memory Walk ass eent vun dräi Evenementer, déi dëst Joer am Kader vum Welt-Alzheimerdag mam Info-Zenter Demenz an der Momenter intensiv liewen – Mil asbl organiséiert ginn.